Цели

ТД"Академик-ВТУ" гр.В.Търново е демократично, доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за развитие на различните форми на туризъм, спорт, наука, култура и образование.

Дружеството има за цел създаването на условия за упражняване на туризма и туристическите спортове в различните им разновидности, за активен отдих сред природата, за привличане на повече хора, приоритетно ученици, студенти и младежи през свободното им време за укрепване на здравето, жизнеспособността, работоспособността, развлеченията и емоционалното обогатяване.

Подпомага развитието на гражданското общество и приобщаване към ценностите на ЕС и страните с развита демокрация при отстояване добрите традиции, ценности и обичаи на българския народ. Дружеството има за задачи възстановяването и разширяването на съвместната работа със сродни организации, учебни, културни и обществени заведения и институции, създаване на нови форми на съвместна работа за популяризиране и упражняване на социалния туризъм. Подобряване на условията на обитаване и ползване на туристически хижи и заслони, домове, спални, спортно-туристическа база, съоръжения, маршрути и пътеки, благоустроени пещери. Формиране на съвременна екологична култура и грижа за опазване на природата, природни и културно-исторически паметници. Повишаване квалификацията на своите членове и кадри. Осъществяване на културно-просветна, научно-изследователска, краеведческа дейност и художествена самодейност. Сътрудничество с общини, органи на местно самоуправление и местна власт, насочено към подобряване на съществуващата база и развитие на дейността сред децата,учениците, студентите и младите хора. Съвместно реализиране на проекти за подобряване и по-рационално използване на туристическата и спортно-туристическата база и съоръжения, предлагане на туристически услуги, увеличаване на заетостта. Съвместно с Учебен отдел, Студентски съвет и други университетски структури участва в провеждането на учебни практики, проучвания, теренни наблюдения, експедиции и др.