Членство

Всеки който желае може да участва в дейността на дружеството. Членството в дружеството е доброволно, същото се осъществява след подаване на молба до Управителния съвет, заплащане на членски внос и издаване на членска карта Членовете на ТД"Академик-ВТУ" се ползват с всички права на членове на БТС, могат да участват в проявите на ТД"Академик-ВТУ" , в организираните излети, походи, състезания, курсове, ползват инвентар и оборудване на дружеството, консултации, справки и резервации. При облекчени условия могат да ползват туристическа хижа "Кръстец", стопанисвана от ТД"Академик-ВТУ".

из "Общи положения"


 • ТД"Академик-ВТУ" е демократично, доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение.
 • ТД"Академик-ВТУ" представлява своите членове и защитава техните интереси....
 • Членовете на сдружението не отговарят лично за задълженията му.
 • Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
 • ТД"Академик-ВТУ" осъществява своята дейност в полза на общите интереси на членовете си, като осигурява и прилага: свобода на сдружаването и доброволност на членството, самоуправление, изборност, отчетност, плурализъм и гласност, равенство на членовете и колективност на решенията, задължителност на решенията и нормативните документи на ОС и УС.

из "Членство, права и задължения"


 • Членовете на ТД"Академик-ВТУ" могат да бъдат физически лица, организирани в клубове и секции към сдружението и български юридически лица.
 • Член може да бъде всеки български гражданин, без разлика на пол, раса, вероизповедание, политически възгледи, който приема устава и плаща редовно членски внос.
 • Членството в ТД"Академик-ВТУ" е индивидуално - физически лица и колективно - юридически лица, самоуправляващи се организации от ВТУ "Св.СВ.Кирил и Методий" и сродни ведомства, институции и др., по решение на управителния си орган, признаващи Устава, работещи според възможностите си за постигане целите и задачите на сдружението и редовно плащат членския си внос.Членството не засяга организационната и юридическата самостоятелност на съответния член.
 • Индивидуалните членове на сдружението участват в управлението му лично, а колективните се представляват от определеното в устройственият им акт или упълномощено за целта лице.
 • Членовете на ТД"Академик-ВТУ" имат право: да участват в дейността на сдружението; да се ползват от материалната база и от резултатите от дейността на сдружението; да избират и да бъдат избирани в ръководството на сдружението, освен в случаите когато съответното лице е недееспособно; да бъдат информирани, да се обръщат с въпроси, предложения, жалби и др. до всички органи на сдружението и да получават отговор в 30 дневен срок;да бъдат поканени във всички случаи, когато се преценява и взема решение за дейността и поведението им.
 • Задължения на членовете: да спазват Устава и решетията на ръководните органи на сдружението; да участват активно поне в един от клубовете или другите формирования на сдружението; да внасят редовно членския си внос; да работят за увеличаване на имуществото на сдружението и за издигане на неговия авторитет; да не използват по какъвто и да било начин сдружението за политическа дейност.
 • Членските права и задължения са непрехварлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.

из"Възникване и прекратяване на членството"


 • Членове се приемат по всяко време на годината от УС, въз основа на лично подадено заявление и платен членски внос. Приемането става в едномесечен срок от подаване на заявлението. Отказът за приемане може да се обжалва пред ОС. Членството се удостоверява с членска карта и марка.
 • Членството се прекратява с едностранно волеизявление до УС, със смъртта или поставянето под пълно запрещение,с изключването, с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел, при напускане или прекратяване на колективния член с решение на управителния му орган, при отпадане, при невнасяне на определения членски внос до края на първото полугодие на съответната календарна година.
 • Член на дружеството се изключва с мотивирано решение с обикновенно мнозинство от УС в следните случаи: при системно нарушаване на Устава; когато с действията или бездействието си уронва авторитета и името на дружеството; при неплащане на членски внос в определения размер и срок.
 • Всеки член при прекратяване на членството си е длъжен в 7 дневен срок да върне заетото от него имущество на сдружението или да възстанови себестойността му в двоен размер по доставни пазарни цени, определени с решение на УС за съответния период или година. Дружеството не дължи възстановяване на части от годишната членска вноска на членове прекратили членството си в сдружението.
 • Членския внос е годишен. Размерът му се определя от ОС, но е равен най-малко на този определен от ОС на БТС. Срока за внасяне е до края на първото полугодие на календарната година. Членския внос се събира от Секретаря на сдружението или от допълнително определени от УС лица. Членския внос се отчита ежегодно пред УС на два пъти, в началото на месец юли и месец декември. Членския внос е носим.
 • Членовете на сдружението са организирани в клубове по видове туристически, спортни дейности и интереси. Клубовете са структурни единици на дружеството,те осъществяват своята дейност в съответствие с Устава и съобразно утвърдени от УС устройствени актове.